خودروی شما شاید بدون برخی از قطعات کار کند و مشکل چندانی برای شما و یا خودرویتان پیش نیاورد برای مثال بدون برخی قطعات تضئینی…